Vejlerne og Værnengene


Vejlerne

På grænsen mellem Thy og Hanherred findes en verden for sig - Vejlerne - en ubeskrivelig oplevelse for naturelskere.

Nordeuropas største fuglereservat - et ca. 6.000 hektar stort lavtliggende område, der ligger hen som græsenge, rørskove og brakvandssøer, et Ramsarområde af international betydning. Et mislykket afvandingsprojekt har her skabt et fredet paradis for fugle og fuglekendere.

Tipperhalvøen/Værnengene

Tipperhalvøen består af tre lokaliteter: Naturreservatet Tipperne i nord, Værnengene, og Bjålum Klint i syd.
Tipperne og Værnengene er et stort, fladt landskab på ca. 3000 ha med enge, talrige småsøer, render og grøfter. Store områder er dækkede af rørskov. Engene plejes ved hjælp af kreaturgræsning, høslæt og ved opstemning af grøfter og loer for at holde dem våde i fuglenes yngletid. 

Naturreservatet Tipperne er ejet af staten. Hele Ringkøbing fjord blev fredet i 1985.
På Værnengene foregår der en intensiv jagt i perioden september-december.
Både i træksæsonen og ynglesæsonen er der et meget rigt fugleliv på Tipperhalvøen. 

Vejlerne

Den 18. maj 22 var vi en tur i Vejlerne, en lun forårsdag, men uden direkte sol.
Gæssene havde får gæslinger, som de var stolte af.
Et firben var kommet frem og fjordternen jagtede små fisk.

Værnengene

En september eftermiddag 2021 på Værnengene.
Guldsmeden er en Blodrød Hedelibel, der var i tusindvis af dem denne eftermiddag.

.

Skestorke, Vejlerne

.

En hedelærke støvbadede lige foran bilen, Værnengene.

.

Vipstjert, Værnengene.

Værnengene

.

1. billede: viber. 2. billede: bogfinke. 3. billede: Stor kobbersneppe.
4. billede: fiskehejre. 5. billede: bramgæs.